Программын тухай

<p>Бүх дамжуулж буй өгөгдөл нь тодорхой, автоматаар бодит цаг хугацааны мэдээлэл, графикийн дагуу цуглуулдаг. Эсвэл дахин тоглуулах явцын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх замаар өөрийн мэдээллийг авч болно. Оюутны ур чадвар, нарийвчилсан тооцооллоор радарын диаграмыг үзэх боломж бололцоог харуулна.</p>